•                                                      Nr. 29 | 23 april 2020

   

   

  HiX update COVID-19 editie 6
  Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19 (nieuwe coronavirus). Hierbij ontvangt u een update. Heeft u de vorige editi
  es gemist? Klik hier.

   

  Dashboard vitale parameters
  In samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis en Mark Friebel, CMIO en voorzitter van het HiX-netwerk, is binnen HiX een nieuw dashboard beschikbaar gekomen voor alle klanten, met daarin gegevens van de vitale parameters per patiënt. U kunt hierbij denken aan de laatste Early Warning Score (EWS), hartslag, saturatie, bloeddruk, temperatuur etc. Door middel van het dashboard krijgt u een overzicht van uw patiënten. Op basis van dit overzicht kunt u een snellere inschatting maken of uw patiënten van de verpleegafdeling verplaatst moeten worden naar de Intensive Care. Het dashboard zorgt voor een tijdige signalering waarop direct gehandeld kan worden zodat hopelijk een IC-opname kan worden voorkomen.

  Het dashboard is opgebouwd uit verschillende onderdelen:
  - een overzicht met filteropties, waarin voor liggende patiënten hun recentste vitale meetwaarden worden getoond, inclusief signalering (groen, geel, oranje, rood) op basis van de score vanuit de EWS voor die meetwaarde. De patiënt met de hoogste EWS staat standaard bovenaan gesorteerd. De meetwaarden mogen maximaal 24 uur oud zijn. Tevens biedt dit overzicht inzage in geldende isolatie-indicatie(s) en behandelbeperking, inclusief de mogelijkheid om er op 'door te klikken'.
  - een zestal grafiekschermen, waarin voor de parameters HR, NIBP, Resp, SpO2, O2-toediening en Temp de monitoringdata, de handmatige metingen en de gevalideerde metingen in de afgelopen 12 uur getoond worden. Deze grafieken 'lopen mee' met de erboven geselecteerde patiënt. Deze bieden als voordeel dat de trend van de meetwaarde makkelijk gevolgd kan worden, maar ook als een controlemechanisme om te bepalen of bijvoorbeeld de verpleegkundige onterecht al een tijd niet heeft gemeten.

   

   

  Concreet is dit dashboard via Modi 141194 in de vorm van een nieuw samengesteld formulier beschikbaar gekomen: 'Vitale parameters tbv Covid-19'. Dit formulier bevindt zich in de categorie ‘Metingen’ en heeft ID CS00001417 gekregen. Om dit snel beschikbaar te stellen aan de artsen, is het advies dit formulier toe te voegen aan de lay-out van de juiste gebruikersgroep(en).

   

  Inzage huisartsendossier op de SEH in HiX
  Er is wettelijk toestemming om gedurende een ‘gedoogperiode’ (aanleiding is de COVID-19 crisis) alle onbekende opt-ins t.b.v. het delen van het huisartsdossier om te zetten naar een opt-in met antwoord 'Ja' voor de duur van de 'Corona-crisis'. Aansluitend hierop is de vraag ontstaan om een samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts ook binnen de tweedelijnszorg op te halen, bijvoorbeeld op de Spoedeisende Hulp (SEH).
  Het is nu mogelijk het huisartsendossier van een patiënt te bevragen buiten de huisartsenpost (HAP) voor de duur van de gedoogperiode. Hierbij wordt alleen resultaat gegeven indien de patiënt toestemming heeft gegeven of nooit een keuze voor toestemming heeft gemaakt. Er wordt een beperkte set aan gegevens opgehaald, maximaal 10 dagen aan verslaglegging.

   

  Let op: Om deze actie uit te voeren is van de ingelogde HiX gebruiker een UZI-nummer benodigd.
   
  In het nieuwe overzicht 'Huisartsendossier' wordt het resultaat van de bevraging getoond.

   

  Zie Modi 141629
  Voor het ophalen van de gegevens is een aanvullende koppeling benodigd.

   

  COVID-19 Dashboard Datawarehouse
  In eerdere HiX updates is gesproken over de lancering van een COVID-19 Dashboard in samenwerking met diverse ziekenhuizen. Deze week is versie 2.0 beschikbaar gekomen, waarin twee analysepagina’s aan de dashboards zijn toegevoegd: (neven)diagnoses en medicatie.

   

  (Neven)diagnoses
  Met behulp van de analysepagina ‘(Neven)diagnoses’ is het mogelijk om de co-morbiditeit van COVID-19 patiënten te analyseren, doordat diagnoses worden getoond van de drie categorieën: aangetoond COVID-19 patiënten, opgenomen aangetoonde COVID-19 patiënten en overleden aangetoonde COVID-19 patiënten. Met behulp van een filter kunnen in plaats van aangetoonde COVID-19 patiënten, patiënten met een verdenking van COVID-19 worden getoond. Ook is het mogelijk om een selectie op leeftijdsgroep te maken.

   

   

  Medicatie
  Op basis van verschillende bronnen, zoals IGJ en Farmanco, is een aantal kritieke COVID-19 medicijnen gedefinieerd. Van deze medicijnen wordt de hoeveelheid toedieningen van de afgelopen periode getoond, van zowel COVID-19 patiënten als niet COVID-19 patiënten. Tevens wordt het verbruik en de voorraad getoond, evenals de plankvoorraad per artikel.

   

  Overzicht zorginstellingen Zorgplatform / Transmuraal portaal
  De belangstelling voor het aansluiten via het Zorgplatform en/of het Transmuraal portaal is groot. Ons bereiken veel verzoeken om reeds aangesloten zorginstellingen inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld om elkaar te benaderen om beide oplossingen te testen. Op de supportsite is daarom een overzicht beschikbaar met alle zorginstellingen die zijn aangesloten. Op het moment van schrijven zijn dit er ruim 30. Dit overzicht wordt frequent bijgewerkt. 
  Zie FAQ FZPF001

   

  Transmurale zorg
  Zoals bekend biedt ChipSoft twee oplossingen om de overdracht van patiënten - met bijbehorende gegevens - optimaal te laten plaatsvinden:

  Transmurale portaal functionaliteit: Inzage in het externe dossier van de patiënt 
  Met de Transmuraal portaal functionaliteit verkrijgt de zorgprofessional vanuit zijn eigen EPD toegang tot het HiX Zorgverlenersportaal van een externe zorginstelling, waardoor het dossier van de patiënt binnen de externe zorginstelling eenvoudig geraadpleegd kan worden. 

  Zorgplatform t.b.v. gestructureerde gegevensoverdracht (o.b.v. ZIB’s en/of BGZ)
  Zorgplatform maakt het mogelijk om gestructureerde gegevens d.m.v. Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) en/of de Basis Gegevensset Zorg (BGZ) uit te wisselen tussen zorginstellingen (ChipSoft alsmede EPIC). Met 1 druk op de knop kan de zorgprofessional zien bij welke aangesloten organisaties gegevens beschikbaar zijn. 

  In diverse dossiers is voor de medisch specialist een groep ‘Transmurale zorg’ toegevoegd. Hier zijn gegevens beschikbaar die op basis van het transmuraal portaal (indien actief) voor de betreffende patiënt bekend zijn. U vindt hier o.a. de functionaliteit ‘Naslag Extern’ en het formulier ‘Transmurale Portalen’. 'Naslag Extern' toont uitsluitend patiëntgegevens vanuit een externe zorginstelling via Zorgplatform, mits de verzendende zorginstelling aangeeft dat de patiënt hier toestemming voor heeft gegeven. 

   

  Deze wijziging is doorgevoerd met de Modi’s 141392 t/m 141442.

   

  E-learning Gegevensuitwisseling
  De e-learningmodules ‘Toestemmingsregistratie’, ‘Transmuraal portaal’ en ‘Zorgplatform’ zijn te volgen via elearning.chipsoft.nl op de pagina ‘Alle modules’ in de categorie ‘Gegevensuitwisseling’. (Mocht uw zorginstelling gebruik maken van rolgerichte e-learning, dan zullen cursisten met de rol van specialist deze modules op hun werklijst vinden.)

   

  COVID-19 Thuismeetapp Luscii
  De thuismeetapp Luscii kan nu via Zorgplatform ook meldingen op verdenkingen van COVID-19 naar HiX sturen. De COVID-19 monitoring is geïntegreerd in HiX en in te zetten voor bijvoorbeeld monitoring bij vroeg ontslag van COVID-19 patiënten na opname. De meldingen worden gestuurd wanneer een thuismeting buiten de drempelwaarden valt, bijvoorbeeld een te hoge temperatuur, hevig hoesten of teruglopende saturatie. De COVID-19 verdenkingen zijn te zien op de werklijst onder de rollen voor ‘Secretariaat thuismetingen’, waar ook de andere alerts voor thuismetingen binnenkomen.

   

  Isolatie-indicatie in bericht naar huisarts
  Op verzoek bestaat sinds kort de mogelijkheid om de geregistreerde isolatie-indicatie van de patiënt mee te sturen in het Edifact bericht (‘medmut’) naar de huisarts. Dit is belangrijke informatie nu het gaat om COVID-19, maar ook voor overige isolatie-indicaties zoals MRSA of BMRO. In het geval een isolatie-indicatie voor de betreffende patiënt van toepassing is, worden in het bericht de isolatieomschrijving, de isolatievorm en de startdatum/-tijd meegestuurd.
  Na installatie van Sif 126006 worden deze gegevens automatisch via de koppeling gestuurd in een medmut-bericht, mits de patiënt een geregistreerde isolatie-indicatie heeft en is opgenomen in het ziekenhuis.

   

  Ondersteuning beheerorganisatie
  Ons aanbod blijft staan om uw zorginstelling te ondersteunen bij beheerwerkzaamheden. Veel applicatiebeheerders hebben een achtergrond in de zorg en zijn in deze periode weer ingezet in het primaire proces. Dit gat kan desgewenst door onze consultants (op afstand) worden opgevangen. 
  Wij blijven via de reguliere route en op de reguliere momenten onze software en content uitleveren. Het is van groot belang dat in uw zorginstelling altijd de laatste hotfix wordt geïnstalleerd. Zonder de laatste hotfix kunt u onze oplossingen niet in gebruik nemen. Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Neem dan via de reguliere kanalen contact met ons op.

   

  Meer weten?
  Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.


   

  Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

  Copyright © 2020 ChipSoft, All rights reserved.


Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd