• 5 oktober 2020 -
  GGZ-instellingen die streven naar toekomstbestendigheid, doen er goed aan om sterk in te zetten op innovatie, cliënt empowerment en transparantie. Dat stelt GGZ-consultant Rens Eising, die in deze blog dieper ingaat op de urgentie van innovatieve ICT voor de GGZ.

  Cliënten in de GGZ krijgen steeds meer de regie over hun eigen behandeling. Enerzijds gedreven door de zoektocht van zorgaanbieders naar efficiënter werken tegen lagere kosten, anderzijds jaagt de overheid deze trend aan met initiatieven zoals VIPP GGZ. 

  Via online behandelingen, zelfhulpprogramma’s, andere e-healthtoepassingen en persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) nemen én krijgen zij steeds meer verantwoordelijkheid. 

  Sinds 1 juli 2020 zijn GGZ-instellingen verplicht om medische gegevens elektronisch beschikbaar te stellen aan hun cliënten. Om dit op de juiste manier vorm te geven, is het belangrijk te bedenken welke gegevens u beschikbaar stelt en wanneer u dit doet. 

  Wetgeving vraagt om andere werkprocessen

  Door de cliënt meer bij de behandeling te betrekken en inzage te geven in hun elektronisch cliëntendossier, komen er bepaalde taken en verantwoordelijkheden bij hem of haar te liggen die eerder bij u als zorgprofessional lagen. Dit heeft gevolgen voor het gehele werkproces binnen uw instelling, van de intake tot en met de behandeling, de verslaglegging en het bijbehorend overleg. 

  De integratie van e-healthtoepassingen, de manier van medicatie voorschrijven, de wijze van MDO-verslaglegging en tal van andere werkprocessen gaan veranderen. Een nieuwe werkproces  kan bijvoorbeeld leiden tot andersoortige rapportages of een ander moment van rapporteren. Bovendien vraagt het moment van beschikbaar stellen ook om nauwkeurigheid en is er een aanpassing nodig in het taalgebruik, om informatie begrijpelijk te maken voor uw cliënt. Dit, om te voorkomen dat cliënten gaan bellen met vragen over hun dossier en u alsnog veel tijd verliest aan overbodige taken. 

  Meer cliënt empowerment door online portaal

  Naast deze aandachtspunten biedt dossierinzage vooral veel voordelen. Zo kan de cliënt via het online portaal van uw organisatie altijd nalezen of eventueel -luisteren wat er besproken is. Met name bij problematiek als dissociatie, angststoornissen, ADHD blijkt dit van grote meerwaarde. Bovendien kunnen cliënten hiermee nog actiever betrokken worden bij hun behandeling en hebben zij meer zicht op de steun van u als zorgverlener. 

  Met een dergelijk portaal kunnen zorgaanbieders ook meer contactmomenten waarborgen zonder fysieke afspraak. Dit vergroot de verantwoordelijkheid van de cliënt en borgt de behandeling buiten de contactmomenten met zorgverlener om. 

  Kortom, meer regie bij de cliënt vraagt om andere werkprocessen. Processen, die op hun beurt vragen om flexibele ICT-ondersteuning. Bij ChipSoft staat cliënt empowerment al sinds jaar en dag hoog op de agenda. Veel zorginstellingen die met ons elektronisch patiëntendossier (EPD) werken gebruiken al een portaal waarop patiënten hun uitslagen en de verslaglegging kunnen zien, online afspraken maken, medicatie opvragen, vragenlijsten invullen, videobellen met hun behandelaar en hun gesprekken opnemen. Deze mogelijkheden, die geïntegreerd zijn in het dossier, zorgen voor meer transparantie en een lagere registratielast in de GGZ.

  Zorg dat u de boot niet mist

  Door de huidige VIPP GGZ-regelingen en behoeften van de zorg – al dan niet aangewakkerd door het coronavirus - vindt er op dit moment een enorme versnelling plaats in het gebruik van digitale mogelijkheden. Ook het digitaal uitwisselen van gegevens met andere zorginstellingen, bijvoorbeeld via Zorgplatform, neemt een vlucht. Tegen u als GGZ-aanbieder zou ik daarom willen zeggen: zorg dat u deze boot niet mist en blijf ook in de toekomst van betekenis. Maak uzelf toekomstbestendig!

  Rens Eising - GGZ Consultant ChipSoft

  Rens Eising
  GGZ-consultant ChipSoft 


  Interesse? Mail ons

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd